Jakie są zasady przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania innymi słowy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i w jaki sposób długo takie zaświadczenie jest aktualne, to znaczy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także jak prawidłowo wykluczyć z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i normy wydawania. Najnowsze zmiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z Jakie są zasady pozyskiwania dokumentów od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oraz ich umieszczania w aktach osobowych? czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)