Dom i Ogród

Przeglądy techniczne budynków – kiedy wykonać?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Za przeprowadzenie w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego budynku mieszkalnego odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Z racji tego, że jest to obowiązek regulowany ustawą Prawo budowlane, za jego zaniechanie grozi kara grzywny. Co ważne, brak aktualnego przeglądu okresowego budynku użytkowego w razie awarii lub uszkodzenia domu skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o odszkodowanie!

Obowiązkowy przegląd techniczny budynku – kiedy?

Obowiązkowy przegląd techniczny domu powinien być przeprowadzany raz w roku i raz na pięć lat, a w sytuacji, kiedy nieruchomość obejmuje swoją zabudową więcej niż 2 tys. m2 również raz na pół roku. Według ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) za brak terminowego i ważnego przeglądu okresowego budynku właścicielowi lub zarządcy nieruchomości grozi kara grzywny. Oprócz tego na właścicielach domów jednorodzinnych ciąży obowiązek tzw. przeglądów technicznych doraźnych. Rzeczoznawca budowlany powinien dokonać kontroli budynku niezwłocznie po wydaniu przez Urząd Nadzoru Technicznego lub inne organy kontrolne do tego upoważnione decyzji o konieczności sprawdzenia stanu technicznego budynku i jego części.

Poza tym opinia techniczna rzeczoznawcy budowlanego musi też być wykonana w sytuacjach, w których doszło do uszkodzenia budynku lub zaszło podejrzenie, że mogło do niego dojść. W szczególności chodzi tutaj o wystąpienie czynników zewnętrznych i losowych, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego domu. Są to np. silne wiatry, pożary, intensywne opady deszczu, osuwiska, powodzie i podtopienia, groźne wyładowania atmosferyczne lub wstrząsy sejsmiczne.

Roczny przegląd techniczny budynku

Obowiązkowy roczny przegląd techniczny budynku mieszkalnego ma za zadanie zweryfikować ogólny stan techniczny nieruchomości pod kątem jego przydatności do bezpiecznego użytkowania. Podczas rocznej kontroli technicznej warto zwrócić uwagę na wszystkie instalacje zamontowane w budynku. W szczególności rzeczoznawca budowlany powinien dokonać kontroli instalacji gazowej, kominowej i instalacji wentylacyjnej. Kontroli technicznej powinny wówczas zostać poddane także te instalacje, które podczas użytkowania domu są narażone na uszkodzenia, elementy budynku i instalacje, które służą ochronie środowiska oraz elementy budynku i instalacje, które są z reguły narażone na działanie czynników atmosferycznych. Bardzo ważne też jest, żeby podczas obowiązkowej kontroli technicznej ekspert obejrzał dokładnie cały budynek pod kątem stabilności jego konstrukcji, w tym także zweryfikował stan dachu i ścian. Szczególnie istotne jest to w sytuacji, jeżeli zauważymy niepokojące pęknięcia na ścianach nośnych.

Pięcioletni przegląd techniczny budynku

Według obowiązujących przepisów Prawa budowlanego podczas obowiązkowego przeglądu technicznego budynku użytkowego rzeczoznawca budowlany powinien zweryfikować ogólny stan techniczny domu i jego przydatność do bezpiecznego użytkowania, które nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. W trakcie przeglądu ekspert w dziedzinie budownictwa posiadający kwalifikacje do sporządzania ekspertyz budowlanych i opinii technicznych musi sprawdzić stan instalacji piorunochronnej w zakresie obejmującym sprawność połączenia, sprzętu i stanu uziemienia instalacji. Obligatoryjnie rzeczoznawca musi też dokonać przeglądu instalacji elektrycznej i instalacji wentylacyjnej pod względem sprawności urządzeń, sprzętu, uziemienia, przyłączy i zabezpieczenia od pożaru. Przegląd techniczny pięcioletni obejmuje dodatkowo sprawdzenie ogólnego stanu budynku, jego estetyki i otoczenia.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane