foto

Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania

Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane przyspieszenie

Nowe prawo budowlane - przyspieszenie procesu inwestycyjnego finisz ustawodawcy przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca.

Zobacz więcej ...

foto

Uwarunkowania podnajmu także działanie czasowego wstrzymania

Uwarunkowania podnajmu także działanie czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp. z o.o ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne jakim sposobem skutecznie przeprowadzić

Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem skutecznie przeprowadzić proces upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi aktywności gospodarczej (upadłość konsumencka)? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca.

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych Nowe terminy związania ofertą i nowe Prawo zamówień publicznych - główne przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany.

Zobacz więcej ...

foto

rozporządzenie do ustawy o ochronie

rozporządzenie do ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie wykonawcze w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 sposoby obliczania opłat za

Gospodarka odpadami BDO 2020 sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne np spawanie malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki) Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Porządek obrad wprowadzanie zmian znajomości

Gmina i Porządek obrad (wprowadzanie zmian) znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Technika opracowywania zmian do Statutu: prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym.

Zobacz więcej ...

foto

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo na rzecz

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo na rzecz prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy także aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni.

Zobacz więcej ...