foto

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości rachunek

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości rachunek przepływów pieniężnych - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych.

Zobacz więcej ...