Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł dojrzewać odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników także na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na prawo własność intelektualna zapraszamy także kadrę menedżerską podmiotów, których produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego z branży śmiałych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeżeli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.