finanse publiczne nowinki

Artykuł zważa ważne przemiany dotyczące m.in.:- powiązania obowiązku dokonywania poprzez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - wynikającego z art. ustawy o swobodzie aktywności gospodarczej - z faktem, iż funkcja niezgodnie z tym przepisem, może wywoływać negatywne skutki nie tylko dla pewności obrotu gospodarczego, pomimo tego zarówno dla realizacji szerokiego spektrum obowiązków podatkowych, w tym niewykazywania przez przedsiębiorców rzeczywiście osiąganych zysków z prowadzonej aktywności dla celów ich opodatkowania. Wdrożenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów przychodów, a także konieczności zmniejszania takich kosztów o kwotę w przypadku, kiedy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych przez rachunek płatniczy, z teraźniejszych tys. euro na tys. zł (zmiany wynikające z ustawy z dnia r., Dz.U. z r. poz. );- wprowadzenia do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (zmiana wynikająca z ustawy z dnia r.; Dz.U. z r. poz. ). W artykule o podatkach na rok zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne,- ustawę o podatku od towarów i usług- ustawę o podatku akcyzowym,- ustawę o podatku od spadków i darowizn,- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,- ustawę o opłacie skarbowej,- ustawę o podatkach lokalnych,- ustawę o podatku tonażowym,- ustawę o doradztwie podatkowym. Jest to seria zwracana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla jakich znajomość aktualnych kodeksów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu. Jeżeli w najbliższym czasie którakolwiek z ustaw dostępnych w tym zbiorze zostanie zaktualizowana, istnieje opcja bezpłatnego dostępu on-line do tych zmian! Dostęp mieści również wszystkie akty wykonawcze ustaw zamieszczonych w zbiorze. Dostęp trwa od stycznia r. do czerwca roku